cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount
Text Box: dogadaima.com     Do�a�n�n ki�isel web sitesi :)
Text Box: Tabiat sevgisi

Tabiat� �ok seviyorum. �e�it �e�it canl�lar ilgimi �ekiyor. Asl�nda hem do�u�tan hem de anne ve babamdan dolay� do�aya kar�� b�y�k ilgi duyuyorum. G�receli olarak do�aya yak�n bir evde ve semtte ya��yorum. Daha 6 ayl�kken annemin kuca��nda cam�n �n�nden u�an bir saksa�an�n ard�ndan hayret ve ilgiyle bakm���m. O an potansiyel bir ku� g�zlemcisi olaca��m� ispatlam���m :)

 

�nsanlar�n, do�ay� sevmeseler bile do�aya ve di�er canl�lara sayg� duymalar�n� �nemsiyor, onlarla birlikte ya�ama becerisini g�sterme �abalar�n� can� g�n�lden destekliyorum. Unutmamak gerekir ki, d�nya �zerinde ya�ayan canl�larla birlikte varolduk ve varolmaya devam ediyoruz. Ancak, baz� yaban�l canl� t�rlerinin soylar� t�kense ve o g�zel canl�larla yollar�m�z� ay�rm�� olsak bile, bulundu�umuz andan itibaren insan olarak d�nyaya ve i�indeki canl�lara �ok daha iyi davranabilece�imizi d���n�yorum. �nsan olarak, daha do�rusu en zeki yarat�k olarak bunun bir bak�ma g�rev oldu�unu d���n�yorum.����

 

Bu sitede, do�adaki canl�lar, yaban hayat ve d�nyadaki koruma �al��malar� hakk�nda merak etti�iniz bir�ok konu hakk�nda bilgiler bulacaks�n�z. Site halen geli�me a�amas�nda oldu�undan, konu ba�l�klar� ve i�erikleri k�s�tl� da olsa �imdilik a�a��da baz� linklere yer verdik.�

 

 

 

 

 

Text Box: minik ku� Do�a

A�a�lar� ve ormanlar�m�z� korumay� bilelim. Fidan dikelim, kesmeyelim!..

 

ORMANLARIMIZI KORUYALIM

TEMA vakf�na �ye olarak ��lle�meye kar�� m�cadele verebilirsiniz.

Bizimle temasa ge�mek i�in

E-posta : dogadaima@yahoo.com

Tasar�m ve Uygulama �2006, Cem Orkun K�ra� ve Fatma K�ra�.

Aksi belirtilmedik�e, sitedeki t�m aile ve insan foto�raflar�, logolardaki yaban hayat foto�raflar� ve di�er sayfalardaki ku�, Akdeniz foku ve di�er vah�i ya�am foto�raflar� �1990-2006 Cem Orkun K�ra�.

5286 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyar�nca t�m haklar� sakl�d�r.

Cloud Callout: Babam do�a ve ku� foto�raf��s�. Ben de onunla ku� g�zlemeye ��kmaktan �ok ho�lan�yorum:) Bak�n �u u�an Sumruya... �ok tatl� de�il mi?..

Babam Cem Orkun K�ra��n di�er do�a foto�raflar� i�in fotokritik web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayr�ca Dragoman Seyahat Acentas� sayfas�nda da babam�n g�zel foto�raflar� var.

KU� G�ZLEMC�L���

Cloud Callout: Bu k���k halkal� c�l�b�ta da bay�l�yorum :)

K�z�m biz de sana bay�l�yoruz. Ma�allah sana :)

Cloud Callout: Leylekler her sene T�rkiye�den Afrika�ya g�� ederler. 
Text Box: Do�a Koruma 
Haberleri

> Ala�at� k�y�lar� elden gitmesin
 
> Bu y�l�n ilk Kelaynaklar� yumurtadan ��kt�

STK